next up previous
Next: Newton's Method

Dina J. Solitro-Rassias
2009-12-02