next up previous
Next: The Newton-Raphson Method

Sean O Anderson
Tue Oct 1 12:37:24 EDT 1996