next up previous
Next: The Newton-Raphson Method 

William W. Farr
9/30/1997