next up previous
Next: Newton's Method 

William W. Farr
12/2/1997